Lista pytań

P: W listopadzie tego roku uzyskam prawo do dodatkowego urlopu z tytułu posiadania umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Czy przysługuje mi urlop w całości czy w jakiejś części, biorąc pod uwagę, że kończy się rok kalendarzowy.

Pierwszy dodatkowy urlop osoba niepełnosprawna nabywa w całości, nawet jeżeli uzyska do niego prawo dopiero w listopadzie danego roku. Wynika to z brzmienia art. 19 ust.1 Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:
Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego osoba ta nabywa po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia jej do jednego z tych stopni niepełnosprawności. Osoba zaliczona do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności
- o ile pozostaje w zatrudnieniu - nabywa prawo do kolejnego dodatkowego urlopu wypoczynkowego z dniem 1 stycznia każdego roku kalendarzowego.

Rozwiń odpowiedź

P: Kluby rodziców. Co to są za miejsca i gdzie należy ich szukać?

Kluby rodziców to miejsca integracji i dzielenia się doświadczeniami, dobrymi praktykami oraz problemami związanymi z wychowaniem dzieci. W Klubach Rodziców odbywają się spotkania ze specjalistami – m.in. lekarzami, pielęgniarkami, położnymi, dietetykami, logopedami, psychologami, którzy starają się przybliżyć kwestie związane ze zdrowiem, rozwojem oraz wychowaniem małego dziecka.
Kluby Rodziców proponują także różne zajęcia, np. dogoterapii, kursy samoobrony, warsztaty masażu niemowląt, zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci (np. wspólne czytanie bajek, zajęcia plastyczne), pilates i joga dla kobiet w ciąży, czy bardzo szeroka gama zajęć umuzykalniających. Podczas spotkań rodziców ich pociechami opiekują się animatorzy w specjalnie utworzonych kącikach zabaw.
Kluby Rodziców prowadzone są przy współpracy Urzędu Miasta Krakowa z:

 • - Domem Kultury „Podgórze",
 • - Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki",
 • - Ośrodkiem Kultury Kraków – Nowa Huta,
 • - Ośrodkiem Kultury im. C.K. Norwida,
 • - Nowohuckim Centrum Kultury,
 • - Krakowskim Forum Kultury,
 • - Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
 • - Stowarzyszeniem Daleko Więcej.

Wykaz klubów rodziców

Rozwiń odpowiedź

P:Słyszałem o „Ogólnopolskiej karcie seniora”. Co daje ta karta, jakie warunki muszę spełnić aby ją kartę otrzymać i gdzie należy się po nią zgłosić?

„Ogólnopolska karta seniora” jest programem przeznaczonym dla seniorów posiadających obywatelstwo polskie. Karta seniora jest wydawana w celu aktywizacji seniorów oraz umożliwienia osobom, które ukończyły 60 lat korzystania z ulg na oferty uczestniczących w programie organizacji, instytucji i firm.

Listę firm honorujących „Ogólnopolska kartę seniora” można znaleźć pod adresem: www.glosseniora.pl

Po kartę należy się zgłosić do biura mieszczącego się przy Al. Słowackiego 46/30 w Krakowie.

Rozwiń odpowiedź

P:W jaki sposób uzyskać pomoc w dofinansowaniu do leków dla osoby niepełnosprawnej, która nie spełnia warunków kryterium dochodowego warunkującego pomoc socjalną?

W filii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej można wnioskować o specjalny „zasiłek celowy” lub „zasiłek celowy w ramach procedury MOPS-5”. Zasiłki te są przyznawane uznaniowo, odpowiednio do potrzeb osoby niepełnosprawnej, opisanych w uzasadnieniu i np. przedłożonej fakturze pro-forma. Link do strony i dokumentów, które należy złożyć:
https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub=procedura&proc=MOPS-5

Ponadto można uzyskać leki z Apteki „Dary Leków”, Kraków, oś. Dywizjonu 303, tel. 126472808 (każdy lek kosztuje 5 zł, recepty są ważne bezterminowo do czasu uzyskania żądanego leku).

Rozwiń odpowiedź

P:Jaka jest możliwość uzyskania pomocy w dostosowania lokalu do potrzeb niepełnosprawnego ruchowo dziecka (brak windy)?

Dofinansowanie można uzyskać w ramach programów PFRON w zakresie pokonywania barier architektonicznych oraz technicznych. Firma przystosowująca lokale do potrzeb osób niepełnosprawnych, która ma podpisaną umowę z PFRON to firma Lift Plus tel. 801 900088, 34 314 03 10.

Linki do stron z wnioskami o dofinansowanie:
http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub=procedura&proc=MOPS-37,
http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub=procedura&proc=MOPS-39 - MOPS Kraków

Rozwiń odpowiedź

P: Czy osoba niepełnosprawna może starać się o sfinansowanie kursu prawa jazdy?

Tak, w ramach projektu Fundacji Aktywnej Rehabilitacji pod nazwą "Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy" jest możliwość sfinansowania kursu prawa jazdy.

Kontakt: FAR, oś. Dywizjonu 303 blok 66, 30 LO, tel. 123565791, www.far.org.pl

Rozwiń odpowiedź

P: W jaki sposób można uzyskać pomoc wolontariusza dla chorującego opiekuna niepełnosprawnej matki (zamieszkującej w innym mieście) - polegającą na dotrzymywaniu towarzystwa, rozmowie, wspólnych spacerach?

Należy skontaktować się z „Centrum Wolontariatu” w Krakowie, ul. Krasickiego 18, tel. 577 472 451, które zaoferuje wsparcie zaufanego wolontariusza. W kwestii pomocy dla osoby niepełnosprawnej spoza Krakowa zaangażowano właściwą placówkę Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscu zamieszkania tej osoby.

Rozwiń odpowiedź

P: Jak wygląda procedura ubiegania się o zasiłek pielęgnacyjny?

Warunkiem ubiegania się o zasiłek pielęgnacyjny dla osób poniżej 75 r.ż. jest orzeczenie o niepełnosprawności.

Dokumenty niezbędne do ubiegania się o zasiłek pielęgnacyjny:

 1. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego
 2. Kserokopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek pielęgnacyjny (oryginał do wglądu).
 3. Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności lub orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu).
 4. W przypadku działania przez przedstawiciela – pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy

Sprawę załatwia

Wydział Spraw Społecznych UMK ul. Stachowicza 18, 30-103 Kraków; Referat ds. Świadczeń Opiekuńczych:
- ul. Stachowicza 18: pn. - pt. w godz. 7.40-18.00 tel. 012 616-50-00,
- os. Zgody 2: pn. - pt. w godz. 7.40 - 15.30 tel. 012 616-87-29, 012 616-87-98

Dokumenty do pobrania i treść procedury:
http://bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub=procedura&proc=SO-18

Rozwiń odpowiedź

P: Jakie ulgi przysługują osobom niepełnosprawnym w zakupie biletów do muzeów?

Ceny biletów do muzeów ustalają samodzielnie dyrektorzy muzeum i od nich zależy wysokość cen biletów ulgowych.

Ulgi przysługują m.in. osobom powyżej 65 r.ż., emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej. Należy pamiętać, aby przy zakupie biletu mieć przy sobie dokument poświadczający prawo do ulgi (dowód osobisty, legitymacja emeryta-rencisty, legitymacja osoby niepełnosprawnej). Należy pamiętać, iż w jednym dniu tygodnia wybranym przez dyrektora muzeum wstęp na wystawy stałe jest nieodpłatny. Bezpłatny wstęp dla wszystkich zwiedzających jest do muzeów martyrologicznych: Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, Państwowego Muzeum na Majdanku oraz Muzeum Stutthof w Sztutowie.

Rozwiń odpowiedź

P: Jestem osobą o znacznym stopniu niepełnosprawności ruchowej, której karta parkingowa utraciła ważność. Gdzie mogę złożyć wniosek o wydanie nowej karty?

Właściwym terytorialnie organem do wydania karty parkingowej jest Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności właściwy dla miejsca faktycznego zamieszkania.

Rozwiń odpowiedź

P: Jak wygląda procedura uzyskania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności?

Sprawą zajmuje się Wydział Spraw Społecznych, ul. Stachowicza 18, 30-103 Kraków

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

 • Anna Belczyk: tel: 12-616-5215, fax 12-616-5214
  • wydawanie druków oraz przyjmowanie wniosków, a także udzielanie informacji na temat postępowania przed Zespołem Orzekającym - parter pokój nr 1
  • wydawanie orzeczeń - IV piętro pokój nr 401
  • przyjmowanie odwołań od orzeczeń Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - IV piętro pokój nr 401

przyjmowanie stron: pn.- pt. w godzinach 7.40-15.30
Dokumenty od wnioskodawcy:

 1. Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, który składa osoba zainteresowana lub jej przedstawiciel ustawowy. Wniosek może być dostarczony do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności za pośrednictwem pracownika właściwej ze względu na miejsce zamieszkania filii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 2. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane przez lekarza, pod którego opieką lekarską znajduje się osoba zainteresowana (zaświadczenie ważne jest przez 30 dni od daty wystawienia)
 3. Inne dokumenty medyczne, umożliwiające ocenę stanu zdrowia, w tym posiadane wyniki badań psychologicznych.
 4. Opis sytuacji społecznej osoby ubiegającej się o orzeczenie stopnia niepełnosprawności na odpowiednim druku do niniejszej procedury, wypełnionym przez pracownika socjalnego terenowego ośrodka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania (wypełniany tylko w sytuacji pozostawania pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i ubiegania się o uzyskanie orzeczenia dla celu świadczeń z pomocy społecznej).
 5. Link do strony z drukami: http://www.bip.krakow.pl/procedura/SO-3

Rozwiń odpowiedź

P: Niedawno skończyłem 75 lat. Kto i na jakich zasadach wystawia recepty na bezpłatne leki?

Receptę wystawia lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej (lekarz rodzinny) również w przypadku konieczności leczenia specjalistycznego na podstawie zaświadczenia od lekarza specjalisty. Leki darmowe wskazane są na wykazie leków a recepty na nie oznaczone są symbolem "S".

Rozwiń odpowiedź

P: Moje 2 letnie dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności. Słyszałam, że mogłaby też dla nas być pomocna opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Co to jest ta opinia?

Opinia ta jest dokumentem wydawanym przez Zespół orzekający działający w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Na jego podstawie dziecko może zostać objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w Zespole czy Ośrodku składającym się ze specjalistów takich jak: oligofrenopedagog, tyflopedagog, surdopedagog, psycholog, logopeda, rehabilitant i in. Ustala się w nim indywidualny harmonogram działań podejmowanych względem dziecka biorąc pod uwagę jego indywidualne potrzeby i możliwości psychofizyczne. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu. Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju może być wydana do czasu podjęcia przez dziecko nauki w szkole.

Rozwiń odpowiedź

P: W ubiegłym roku rozliczając się z Urzędem Skarbowym uwzględniałem wydatki za używanie samochodu osobowego związane z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. Podobno w tym roku coś się zmieniło.

Tak, zmieniły się przepisy w tym zakresie. Obecnie jest możliwość odliczenia wydatków związanych z używaniem przez osoby z niepełnosprawnością samochodu nie tylko na cele rehabilitacyjne, ale także związane wykonywania czynności życiowych, czyli np. dojazdy do sklepu, pracy, lekarza itd.

Rozwiń odpowiedź

P: Mam ustalone prawo do emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, czy mogę się ubiegać o rentę z tytułu niezdolności do pracy z ZUS? Mój stan zdrowia znacznie się pogorszył.

Niestety nie. Emerytura z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wyklucza prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy.

Rozwiń odpowiedź

P: Jakie ulgi ma na przejazdy w PKP Intercity S.A 65-letni emeryt.

W PKP Intercity emeryt,który ukończył 60 lat może skorzystać z Biletu dla Seniora ze zniżka 30%. Zniżka obowiązuje na przejazdy w komunikacji krajowej pociągami PKP Intercity S.A. wszystkich kategorii w 1. i 2. klasie. Aby potwierdzić uprawnienie do zniżki, wystarczy okazać konduktorowi dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość i wiek, np. dowód osobisty.

Rozwiń odpowiedź

P: Ile pieniędzy komornik może zabrać z mojej emerytury?

Komornik ściągający zadłużenie z emerytury powinien zostawić Pani kwotę odpowiadającą wartości 75 proc. minimalnej emerytury. Obecnie minimalna emerytura wynosi 1029,80zł brutto, czyli 876zł netto. Komornik musi więc pozostawić Pani 657zł. Jeżeli jednak otrzymuje Pani emeryturę niższą od minimalnej, wtedy 75 proc. Pani świadczenia wynosi mniej niż 656zł, więc komornik nie będzie mógł dokonać żadnego potrącenia.

Rozwiń odpowiedź

Już od dawna borykasz się z trudnym problemem,
nie wiesz co zrobić?

Napisz do nas, zadzwoń albo przyjdź osobiście
postaramy się pomóc Ci w trudnej sytuacji!

Odwiedź nas w biurze

zobacz na mapie

Napisz do nas już teraz
na czacie online!

Zadzwoń lub wyślij email

tel. 728-352-126

tel. 571 263 850

napisz email